Sales Manager – Polish Market


2 years of experience

Remote, Poland

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART TIMELANGUAGES
411Sales ManagerRemote from PolandFULL TIMEENGLISH

Our customer is a growing international company with different offices in Europe. They are recruiting for their Krakow office a

Sales Manager for Polish Market

(Polski poniżej)

They are developing and selling a CAD software to different customers in the construction and building sector.

The Sales manager will be responsible to develop sales for the company existing and new customers via call, email and (when and if possible) visiting customers.

Duties:

 • Winning new orders and building lasting relationships with existing contractors,
 • Preparation of offers and conducting trade negotiations,
 • Implementation of assigned sales plans,
 • Systematic planning and reporting of activities in the CRM system,
 • Constant advising and technical support of the contractors serviced,
 • Conducting product presentations,
 • Monitoring of competition activities and construction investment market

Requirements:

 • Good communication skills and (preferably) education in construction – building structures, calculations
 • Knowledge of one or more CAD software: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Revit – nice to have
 • Customer focus and ability to work in team
 • Creativity (ability to quickly solve problems) and change agility
 • Good organization skills and ability to work under time pressure
 • willingness to learn new CAD solutions
 • knowledge of English B2
 • driving Licence

Welcomed skills:

 • certificate of knowledge of Autodesk or other software
 • knowledge of other structural analysis software such as Advance Design, Axis, RFEM, SCIA
 • knowledge of principles of designing in BIM environment

Company offers:

 • stable employment and work in a friendly atmosphere,
 • UOP, attractive salary + high sales bonus, private medical care and other benefits,
 • opportunity to improve professional qualifications and gain experience in cooperation with the best specialists in the industry
 • trips and trainings in Poland and abroad
 • interesting work and opportunity for professional development in an international company
 • benefits package – company car + computer + company phone

Place of work: remotely from Poland

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with the subject: 411 AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

Kierownik sprzedaży

Naszym klientem jest rozwijająca się międzynarodowa firma z różnymi biurami w Europie. Do swojego biura w Krakowie rekrutuje

Kierownika Sprzedaży

Firma zajmuje się rozwojem i sprzedażą oprogramowania CAD dla różnych klientów z sektora budowlanego.

Kierownik Sprzedaży będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży dla istniejących i nowych klientów firmy poprzez rozmowy telefoniczne, e-maile oraz (jeśli to możliwe) wizyty u klientów.

Obowiazki:

 • Pozyskiwanie nowych zleceń i budowanie trwałych relacji z obecnymi kontrahentami,
 • Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych,
 • Realizacja powierzonych planów sprzedażowych,
 • Systematyczne planowanie i raportowanie działań w systemie CRM,
 • Stałe doradztwo i wsparcie techniczne obsługiwanych kontrahentów,
 • Prowadzenie prezentacji produków
 • Monitorowanie działań konkurencji i rynku inwestycji budowlanych

Wymagania:

 • Dobre umiejętności komunikacyjne oraz (preferowane) wykształcenie w zakresie budownictwa – konstrukcje budowlane, obliczenia
 • Znajomość jednego lub kilku programów CAD: Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Revit – mile widziana
 • Zorientowanie na klienta i umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność (umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów) i umiejętność wprowadzania zmian
 • Dobre zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Gotowość do nauki nowych rozwiązań CAD
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Prawo jazdy

Dodatkowe umiejętności:

 • certyfikat znajomości oprogramowania Autodesk lub innego
 • znajomość innych programów do analizy konstrukcji, takich jak Advance Design, Axis, RFEM, SCIA
 • znajomość zasad projektowania w środowisku BIM

Firma oferuje:

 • stabilne zatrudnienie i pracę w przyjaznej atmosferze,
 • UOP, atrakcyjne wynagrodzenie + wysoka premia sprzedażowa, prywatną opiekę medyczną
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia we współpracy z
 • najlepszymi specjalistami w branży
 • wyjazdy i szkolenia w kraju i za granicą
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie
 • pakiet benefitów – samochód służbowy + komputer + telefon służbowy

Miejsce pracy: zdalnie z Polski

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • wyślij swoje CV na adres info@itselecta.com z numerem referencyjnym pracy JOBID:411 w tytule
 • przeczytaj naszą politykę prywatności (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) i dodaj następujące
  oświadczenie do swojego e-maila: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”