Privacy Specialist with Italian


1+ years of experience

Krakow, Poland

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART-TIMELANGUAGES
428Privacy Specialist with ItalianKrakowFULL TIMEItalian + English
WORK IN POLAND FOR ITALIAN SPEAKERS!

(POLSKI PONIŻEJ)

Our customer is a corporation with many different offices around the world. For their Krakow office (Poland) we are recruiting a:

PRIVACY SPECIALIST WITH italian

The Privacy Specialist is responsible for supporting the privacy policies for our client’s products by
reviewing and processing privacy requests. The Privacy Specialist will follow clear guidelines that allow him/her to make decisions.

The ideal candidate is curious, has a clear judgment, and is comfortable operating in a challenging environment.

Responsibilities

Review and process incoming privacy requests through online tools in market language and
for various other markets as required using translation tools

Evaluate the validity of each request in line with our client’s policies

Continually educate yourself about changes to policies and protocols

Work closely with our clients’ policy specialists to address complex privacy cases and
regulatory inquiries using the client’s response framework

Maintain a high level of quality in each case that you review

Achieve weekly productivity deliverables as part of daily workflow

Effectively collaborate with team members on a range of projects to improve internal
efficiency and effectiveness

Develop skills in a number of different areas including data, tools, and quality assessment

for various markets as required using translation tools

Requirements

 • English B2
 • Italian at C1/C2 or native level
 • B.A. or B.S. degree/master or equivalent
 • 1+ years professional experience working in online operations, privacy or legal support role
 • Strong attention to detail
 • Great communication skills both verbal and written
 • Curiosity and adaptability
 • Excellent judgmental skills
 • Ability to work in a challenging environment
 • Intermediate I.T skills with the ability to quickly learn new tools
 • Valid work permit or EU ID

The company offers:

 • Permanent contract/temporary contract (1 year)
 • International environment
 • Introductory training to the company
 • Great company environment (many company events and parties to increase the team spirit)
 • Clear career pattern
 • Private medical insurance
 • Quarterly bonus

If interested, please send your CV to info@itselecta.com with the job reference JOBID:428 in the title AND:

 • Please read our Privacy Policy and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

PRACA W POLSCE Z JĘZYKIEM WŁOSKIM
Naszym klientem jest korporacja posiadająca wiele różnych biur na całym świecie. Do ich biura w Krakowie (Polska) rekrutujemy osobę na stanowisko:

PRIVACY SPECIALIST Z JĘZYKIEM WŁOSKIM (Data rozpoczęcia: od zaraz)
Specjalista ds. prywatności jest odpowiedzialny za wspieranie polityki prywatności dla produktów naszego klienta poprzez przeglądanie i przetwarzanie wniosków o ochronę prywatności. Specjalista ds. prywatności będzie postępował zgodnie z jasnymi wytycznymi, które pozwalają mu/jej na podejmowanie decyzji.

Obowiązki:

– Przeglądanie i przetwarzanie przychodzących wniosków o ochronę prywatności za pośrednictwem narzędzi online w języku rynkowym i dla różnych innych rynków, w zależności od potrzeb, przy użyciu narzędzi tłumaczeniowych
– Ocenianie ważności każdego wniosku zgodnie z polityką naszego klienta
– Stałe dokształcanie się w zakresie zmian w politykach i protokołach
– ścisła współpraca ze specjalistami ds. polityki naszych klientów w celu rozwiązywania złożonych spraw dotyczących prywatności i
i zapytaniami regulacyjnymi z wykorzystaniem ram odpowiedzi klienta
– Utrzymywanie wysokiego poziomu jakości w każdej rozpatrywanej sprawie
– Osiąganie tygodniowych wyników wydajności w ramach codziennej pracy
– Efektywna współpraca z członkami zespołu w zakresie różnych projektów w celu poprawy wydajności firmy
– Rozwijanie umiejętności w wielu różnych obszarach, w tym w zakresie danych, narzędzi i oceny jakości

Wymagania:

Język angielski B2
Język włoski na poziomie C1/C2 lub poziom rodzimy
Tytuł licencjata lub magistra lub równoważny
Ponad 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z operacjami online, ochroną prywatności lub wsparciem prawnym
Wysoka dbałość o szczegóły
Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie
Ciekawość i zdolność do adaptacji
Doskonałe umiejętności oceny sytuacji
Zdolność do pracy w wymagającym środowisku
Średniozaawansowane umiejętności informatyczne z umiejętnością szybkiego uczenia się nowych narzędzi
Ważne pozwolenie na pracę lub dokument tożsamości UE

Firma oferuje:

Kontrakt stały/czasowy (1 rok)
Międzynarodowe środowisko pracy
Szkolenie wprowadzające do firmy
Wspaniałą atmosferę w firmie
Jasny schemat kariery
Prywatne ubezpieczenie medyczne
Kwartalna premia

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • wyślij swoje CV na adres info@itselecta.com z numerem referencyjnym pracy JOBID:428 w tytule
 • przeczytaj naszą politykę prywatności (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) i dodaj następujące
  oświadczenie do swojego e-maila: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”