Office Manager/ HR Specialist


2+ years of experience

Lublin, Poland

JOB IDJOB TITLELOCATIONFULL/PART-TIMELANGUAGES
415
Office Manager
Lublin, Poland
FULL TIMEEnglish

Our client is an American custom software consulting company, expert in the latest technologies. The company is growing their team in Poland and for their office in Lublin they are looking for:

Office Manager

(POLSKI PONIŻEJ)

Roles and Responsibilities:

 • Oversee and support all administrative duties in the office and ensure that office is operating smoothly Identify opportunities for process and office management improvements, and design and implement new systems
 • Provide other administrative support as necessary, including scheduling group meetings, maintaining calendars, doing research, and creating reports
 • Collaborate with Legal and Accounting team
 • Managing office budgets
 • Organising induction programmes for new employees
 • Assist employees with local laws, procedures and questions
 • Manage office supplies inventory and place orders as necessary
 • Ensuring that health and safety policies are up to date

Requirements:

 • 2-5 years of work experience in an administrative/office management role, pereferable in IT company
 • Bachelor’s degree in business administration, communications, or a related field
 • Understanding of Labor Code, basic aspects of polish legislation
 • Organizational and time management skills, and ability to priotitize
 • Attention to detail and a self-starter
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong problem-solving skills and analytical abilities
 • Proficiency with Microsoft Office and Google products

The company offers:

 • Attractive salary
 • Flexible working hours
 • Health insurance
 • 20 or 26 calendar days of vacation
 • Annual bonus
 • Monthly social bonus
 • Modern equipment

Please send your CV in English at info@itselecta.com with the subject: 415 AND:

Please read our privacy policy (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) and add the following statement to your email: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”

Without this statement, we cannot process your data and contact you.

Zarządca biura

Naszym klientem jest amerykańska firma konsultingowa zajmująca się oprogramowaniem na zamówienie, ekspert w dziedzinie najnowszych technologii. Firma rozwija swój zespół w Polsce i do swojego biura w Lublinie poszukuje osób na stanowisko:

Zarządca biura

Zadania i obowiązki:

Nadzorowanie i wspieranie wszystkich obowiązków administracyjnych w biurze oraz zapewnienie, że biuro działa sprawnie Identyfikowanie możliwości usprawnień procesów i zarządzania biurem oraz projektowanie i wdrażanie nowych systemów.
Zapewnienie innego wsparcia administracyjnego w razie potrzeby, w tym planowanie spotkań grupowych, prowadzenie kalendarzy, prowadzenie badań i tworzenie raportów
Współpraca z działem prawnym i zespołem księgowym
Zarządzanie budżetem biura
Organizowanie programów wprowadzających dla nowych pracowników
Wspieranie pracowników w zakresie lokalnych przepisów, procedur i pytań
Zarządzanie zapasami materiałów biurowych i składanie zamówień w razie potrzeby
Dbanie o politykę zdrowia i bezpieczeństwa

Wymagania:

2-5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym/biurowym, pereferowane w firmie z branży IT
Tytuł licencjata w administracji biznesu, komunikacji lub pokrewnej dziedzinie
Znajomość Kodeksu Pracy, podstawowych aspektów polskiego ustawodawstwa
Umiejętność organizacji i zarządzania czasem oraz zdolność do priotytetyzacji
Dbałość o szczegóły i samodzielność
Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
Silne umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności analityczne
Biegła znajomość pakietu Microsoft Office oraz produktów Google

Firma oferuje:

Atrakcyjne wynagrodzenie
Elastyczne godziny pracy
Ubezpieczenie zdrowotne
20 lub 26 dni kalendarzowych urlopu
Premia roczna
Miesięczna premia społeczna
Nowoczesne wyposażenie

Jeśli jesteś zainteresowany:

 • wyślij swoje CV na adres info@itselecta.com z numerem referencyjnym pracy JOBID:415 w tytule
 • przeczytaj naszą politykę prywatności (https://www.itselecta.com/privacy-policy/) i dodaj następujące
  oświadczenie do swojego e-maila: “I have read and understood ITSelecta’s privacy policy, and I hereby give permission to process my personal data for recruitment purposes.”