LEAN SPECIALIST


LEAN SPECIALIST

PODKARPACKIE REGION

JOB ID JOB TITLE LOCATION FULL/PART TIME LANGUAGES
29 LEAN SPECIALIST PODKARPACKIE REGION FULL TIME ENGLISH + POLISH

Our customer, an Industry-leading engineering company belonging to an international Group is looking for a:

Lean Specialist

The Lean Specialist shall be responsible for defining and establishing best practices to improve and maintain employee efficiency and machine utilization. This position is also responsible for managing industrial production processes, material flow, costs analysis and production coordination.

Duties:

 • Providing technical support for Production Equipment (PEQ) manufacturing
 • Planning and establishing sequence of operations to fabricate and assemble parts or products and to promote efficient utilization
 • Analyzing, understanding and implementing industry best practices
 • Communicating with team, staff, user personnel and management to develop production standards
 • Promoting Lean Manufacturing Principles
 • Applying statistical methods and performs calculations to determine manufacturing processes and production standards. Analyzes statistical data and product specifications to determine standards and establish quality and reliability objectives of finished products

The ideal candidate has a BA or MA degree in Industrial Engineering / Management Engineering, with an experience of 3 to 5 years in the same role. The candidate should have knowledge of fabrication, assembly and paint processes. Good English knowledge and clear verbal and written communication are also required. Other requirements are good organizational and planning skills, ability to define problems, collect data, establish facts and draw conclusions. The person has to be self-motivated and to have the ability to work under general supervision.  .

The company offers permanent contract and competitive terms and conditions.

Place of work: Podkarpackie region

Please send your CV in English at info@Itselecta.com with subject: LEAN SPECIALIST29


Firma inżyniersko-mechaniczna, będąca liderem,  będąca leaderem w swojej branży i należąca do międzynarodowej grupy firm włoskich, poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. LEAN

Specjalista ds. Lean będzie odpowiedzialny za określanie i ustalanie najlepszych praktyk w celu poprawy i utrzymania efektywności pracowników i wykorzystania maszyn. Osoba na tym stanowisku będzie również odpowiedzialna za zarządzanie przemysłowymi procesami produkcyjnymi, przepływem materiałów, analizą kosztów i koordynacją produkcji.

Obowiązki:

 • Zapewnienie wsparcia technicznego w produkcji urządzeń produkcyjnych (PEQ)
 • Planowanie i ustalanie sekwencji operacji w celu wytworzenia i montażu części lub produktów oraz promowania ich efektywnego wykorzystania
 • Analiza, zrozumienie i wdrożenie najlepszych praktyk branżowych
 • Komunikacja z zespołem, pracownikami, personelem użytkownika i kierownictwem w celu opracowania standardów produkcyjnych
 • Promowanie zasad Lean Manufacturing
 • Stosowanie metod statystycznych i wykonywanie obliczeń w celu określania procesów i standardów produkcyjnych. Analizowanie danych statystycznych i specyfikacji produktu do określania standardów, a także ocenianie jakości i niezawodności gotowych produktów

Idealny kandydat na to stanowisko posiada tytuł magistra inżyniera ds. inżynierii przemysłowej / zarządzania inżynierią z doświadczeniem od 3 do 5 lat na podobnym stanowisku. Powinien posiadać wiedzę na temat procesu wytwarzania, montażu i malowania. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz jasna komunikacja werbalna i pisemna. Dodatkowymi wymaganiami są dobre umiejętności organizacyjne i planowania, umiejętność definiowania problemów, gromadzenia danych, ustalania faktów i wyciągania wniosków. Kandydat musi być zmotywowany i mieć zdolność do pracy pod nadzorem ogólnym.

Firma oferuje umowę o pracę i konkurencyjne warunki.

Miejsce pracy: województwo podkarpackie

*The image has CC0 Certificate. Source: https://pixabay.com