Pandemic changed work & recruitment: two best recommendations for job seekers

 1. The pandemic is increasing digitalization of work and recruitment processes

During lockdowns, companies that could still operate had to adapt very quickly to social distanciation. One year and a half later, many workers worldwide still operate online. 

When working from home was unusual before, it is now very common.

Companies had also to adapt their recruitment processes to social distanciation. Most organizations are digitalizing their recruitment processes: calls, video calls, online assessments, and online onboardings are now largely widespread. 

Many companies choose to employ candidates remotely, or partially remotely. Most of the time, when you get hired for a remote contract, you will have to stay in the city, or at least the country in which the head office is located. You will see later in this article how you can make a difference from other candidates. 

 1. The pandemic impacted many activities and so increased unemployment

Many industries have been highly affected by the pandemic

 • Travel & Tourism: in Poland, in March 2020, the occupancy rate declined by about 40% in comparison to March 2019.

 • Hotels, bars and restaurants

 • Entertainment

 • Conferences and trade shows

 • Manufacturers

Overall, when it comes to high contact services, activity in these sectors was 25% below pre-COVID-19 trends.

Hence, it is not surprising that many people lost their jobs, or closed their businesses because of the pandemic.

 1. On the other side, some sectors became winners in this pandemic

Fortunately, some activities have experienced unprecedented growth with the COVID-19 pandemic. 

The following sectors are in high hiring demand:

 • Pharmaceutical & Life Science: Healthcare jobs are in high demand and are projected to grow by 14% between 2019 to 2029 (Bureau of Labor Statistics).

 • IT: with increasing digitalization among companies, IT is now a key success factor. Roles such as Database Architect/ Designer, Tech Support Engineer, Software Developer and ERP Consultant are currently in demand.

 • Wellness: the global wellness market is increasing and now worths $1.5 trillion globally.

 • Education: social distancing is also increasing digitalization in the educational system. This growing industry is expected to hire more in the next months.

 • Digital Marketing: with the number of people shopping online, digital marketing professionals will continue to grow and be in high demand. 

 1. Priorities are changing: concerns for sustainability and equity are growing

More consumers are declaring that they are willing to pay more for sustainable products and services. This sector is expected to grow: over the past five years, the popularity of searches for sustainable goods increased by 71% (Economist Intelligence Unit). From 2016 to 2020, the number of companies committed to sourcing practices that protect biodiversity increased by 45% in the food, cosmetic and natural pharmaceutical industries.

Recommendations:

1° Differentiate yourself from other candidates in the recruitment process

As mentioned previously, many companies are recruiting remotely. But others still want their employees to come to the offices (when the sanitary situation allows it).

Many people got very comfortable working from home during the lockdowns. This means that when they are looking for a job, they will only look for remote opportunities.

If you want to increase your chances of being hired, do not be afraid of coming back to the offices. You can still negotiate a few days per week remotely. Recruiters will highly appreciate someone who is flexible and motivated!

Another way of being noticed by recruiters is to check our guide to approach recruiters.

2° Don’t be afraid of change in work and life

Have you ever considered changing sectors, or locations? If not, it could be the right time to take risks and experience new things.

If you have this possibility, you can target the hiring sectors mentioned previously in your job search. If you are open to relocalization, Poland is a great option and here you can find out why.

If you are looking for new opportunities feel free to check our open vacancies. We are recruiting all over Europe for many sectors. Our multicultural team is dedicated to finding the best opportunity for you so feel free to reach us

You can reach us at info@itselecta.com or +48 506 033 065.

Check our website to be sure you will not miss any vacancy that might be your future dream job also with different languages: www.itselecta.com

We wish you GOOD LUCK for your future interviews,

your ITSELECTA TEAM

 

Pandemią jest postępująca digitalizacja pracy i procesów rekrutacyjnych

Podczas lockdownów, niektore firmy, musiały bardzo szybko dostosować się do społecznej destabilizacji. Półtora roku później wielu pracowników na całym świecie nadal pracuje online.

O ile wcześniej praca w domu była czymś niezwykłym, teraz jest bardzo powszechna.

Firmy musiały również dostosować swoje procesy rekrutacyjne do nakazu społecznego dystansu. Większość organizacji wprowadza cyfryzację procesów rekrutacyjnych: rozmowy telefoniczne, wideorozmowy, oceny i onboardingi online są obecnie w dużej mierze rozpowszechnione.

Wiele firm decyduje się na zatrudnianie kandydatów zdalnie, lub hybrydowo. W większości przypadków, gdy zostanie się zatrudnionym na kontrakt zdalny, będzie i tak trzeba pozostać w mieście, lub przynajmniej w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. W dalszej części artykułu poruszamy kwestię, wyróżnienia się na tle innych kandydatów podczas zdalnych rekrutacji.

Pandemia wpłynęła na wiele rodzajów działalności, a tym samym zwiększyła bezrobocie
Wiele branż zostało silnie dotkniętych przez pandemię:

Podróże i turystyka: w Polsce w marcu 2020 roku obłożenie spadło o około 40% w porównaniu z marcem 2019 roku.

 • Hotele, bary i restauracje
 • Rozrywka
 • Konferencje i targi
 • Producenci

Jeśli chodzi o usługi face to face, aktywność w tych sektorach była o 25% poniżej trendów sprzed COVID-19.

Nie jest więc zaskoczeniem, że wiele osób straciło pracę lub zamknęło swoje firmy z powodu pandemii.

Z drugiej strony, niektóre sektory odniosło wiele sukcesów.
Na szczęście, niektóre rodzaje działalności doświadczyły bezprecedensowego wzrostu w związku z pandemią COVID-19.

Następujące sektory cieszą się dużym zapotrzebowaniem na pracowników:

 • Farmaceutyczny & Life Science: Miejsca pracy w opiece zdrowotnej cieszą się dużym popytem i przewiduje się ich wzrost o 14% w latach 2019-2029 (Bureau of Labor Statistics).
 • IT: wraz z rosnącą digitalizacją wśród firm, IT jest obecnie kluczowym czynnikiem sukcesu. Role takie jak architekt/projektant baz danych, inżynier wsparcia technicznego, programista oprogramowania i konsultant ERP są obecnie poszukiwane.
 • Wellness: globalny rynek wellness rośnie i obecnie wart jest 1,5 biliona dolarów.
 • Edukacja: dystans społeczny również zwiększa poziom cyfryzacji w systemie edukacyjnym. Ta rosnąca branża ma zatrudniać więcej osób w najbliższych miesiącach.
 • Marketing cyfrowy: wraz ze wzrostem liczby osób dokonujących zakupów online, specjaliści ds. marketingu cyfrowego będą się nadal rozwijać i będą cieszyć się dużym popytem.

Priorytety się zmieniają: rośnie troska o zrównoważony rozwój i sprawiedliwość
Coraz więcej konsumentów deklaruje, że są gotowi zapłacić więcej za produkty i usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że sektor ten będzie się rozwijał: w ciągu ostatnich pięciu lat popularność wyszukiwań towarów zrównoważonych wzrosła o 71% (Economist Intelligence Unit). Od 2016 do 2020 roku liczba firm zobowiązujących się do stosowania praktyk pozyskiwania surowców chroniących bioróżnorodność wzrosła o 45% w branży spożywczej, kosmetycznej i naturalnych farmaceutyków.

Porady podczas rekrutacji:

1° Wyróżnij się na tle innych kandydatów w procesie rekrutacji
Jak wspomniano wcześniej, wiele firm prowadzi rekrutację zdalną. Jednak inne nadal chcą, aby ich pracownicy przychodzili do biur (gdy pozwala na to sytuacja sanitarna).

Wielu osobom bardzo odpowiada praca w domu podczas lockdownów. Oznacza to, że kiedy będą szukać pracy, będą szukać tylko zdalnych możliwości.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, postaraj się również zaproponować pracę z biura. Nadal możesz negocjować kilka dni w tygodniu zdalnie. Rekruterzy bardzo docenią kogoś, kto jest elastyczny i zmotywowany!

Innym sposobem na bycie zauważonym przez rekruterów jest sprawdzenie naszego artykułu “Guide to approach recruiters”

2° Nie bój się zmian w pracy i życiu
Czy kiedykolwiek rozważałeś zmianę branży lub miejsca pracy? Jeśli nie, to może to być właściwy czas na podjęcie ryzyka i doświadczenie nowych rzeczy.

Jeśli masz taką możliwość, w poszukiwaniu pracy możesz kierować się do sektorów zatrudnienia wymienionych wcześniej. Jeśli jesteś otwarty na relokalizację, Polska jest świetną opcją i tutaj dowiesz się dlaczego.

Jeśli szukasz nowych możliwości, zapraszamy do sprawdzenia naszych otwartych ofert pracy. Prowadzimy rekrutacje w całej Europie dla wielu sektorów. Nasz wielokulturowy zespół jest zaangażowany w znalezienie najlepszej możliwości dla Ciebie, więc nie wahaj się z nami skontaktować.

MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI POD ADRESEM INFO@ITSELECTA.COM LUB +48 506 033 065.
Sprawdź naszą stronę internetową, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnej oferty, która może być Twoją przyszłą wymarzoną pracą, również w różnych językach: www.itselecta.com

Życzymy powodzenia w przyszłych rozmowach kwalifikacyjnych,

Twój ZESPÓŁ ITSELECTA

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *